Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w związku z wypełnieniem formularza kontaktowego.

 1. Obowiązek informacyjny wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz.U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r. które stosuje się od dnia 25 maja 2018 r. (dalej RODO).
 2. Administratorem danych osobowych (dalej „ADO”) osoby, która wypełniła formularz do kontaktu jest ZYSKAJ ZDROWIE sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie, adres: ul. Energetyków 28, 20-468 Lublin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000397549, posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP): 9462634198 oraz wpisaną do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON) pod numerem: 061337077.
 3. ADO (w celu kontaktu) przetwarza następujące dane danej osoby wypełniającej formularz kontaktowy: imię i nazwisko, adres mailowy, numer telefonu.
 4. Przetwarzamy dane w następujących celach:
  a) wykonywania czynności zgodnie z udzieloną zgodą tj. w celu kontaktu z zainteresowaną osobą (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
  b) wykonywania obowiązku nałożonego przez obowiązujące przepisy prawa (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
  c) wykonywania prawnie uzasadnionych interesów ADO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 5. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy ADO oraz podmioty współpracujące z ADO w zakresie realizowanych umów związanych z działalnością ADO, w tym: dostawcy usług transportowych i spedycyjnych; dostawcy usług prawnych lub księgowych; dostawcy usług informatycznych; podmioty którym Administrator ma obowiązek przekazać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Okres przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą, zależy od celu, w jakim zostały zebrane i są przetwarzane, od przepisów prawa lub zgód i innych Pani/Pana oświadczeń. Przetwarzamy dane związane z:
  a) umową lub inną czynnością prawną – przez czas niezbędny do rozpatrzenia zamówienia, przygotowania do wykonania danej czynności, a jeśli czynność ta dochodzi do skutku – przez czas niezbędny do jej wykonania (także windykacji, procesu sądowego oraz egzekucji);
  b) danymi archiwalnymi – po wygaśnięciu danej relacji prawnej (czyli np. umowy) dane osobowe dotyczące działania tych osób w imieniu przedsiębiorcy, instytucji lub jednostek organizacyjnych są przetwarzane przez 6 lat, chyba że powszechnie obowiązujące przepisy prawa przewidują inny okres. Jeśli toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie (np. egzekucyjne lub karne), okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu (postępowania), a w przypadku wielu takich postępowań (sporów) – prawomocnego zakończenia ostatniego z nich, bez względu na sposób jego zakończenia, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuży okres przedawnienia dla roszczeń/prawa którego dotyczy postępowanie;
  c) zgodą – przez czas wskazany w oświadczeniu o zgodzie, w każdym przypadku do czasu odwołania zgody;
 7. Wymienione powyżej okresy nie sumują się. Dane mogą być przetwarzane oddzielnie według poszczególnych celów i podstawy prawnej. Zawsze można wycofać wszystkie lub tylko niektóre zgody lub upoważnienia.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osoba której dane dotyczą ma:
  1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy ADO przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;
  2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez ADO są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3) prawo żądania od ADO usunięcia danych;
  4) prawo żądania od ADO ograniczenia przetwarzania danych;
  5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych ADO danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
  6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu ADO lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego;
  7) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia;
  8) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);
  9) prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony ADO, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.
 9. W celu realizacji powyższych praw, prosimy o kontakt ADO.

Zaloguj się do strefy klienta